การประชุมผู้ถือหุ้น
นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลต่างๆ เพื่อเผยแพร่ ให้กับผู้ถือหุ้น

เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการส่งคำถามล่วงหน้า

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระ
แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม
การส่งคำถามล่วงหน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

Invitation to Annual General Shareholders' Meeting 2022

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

คู่มือการใช้งาน ระบบห้องประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

โปรแกรม CCClient ระบบห้องประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ / Proxy Form

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข / Proxy B
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค / Proxy C
Back to Top