ข้อมูลบริษัท
Previous
Next
ประวัติบริษัท
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2531 ด้วยทุนจดทะเบียน 12 ล้านบาท และในปี 2532 ได้จัดตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยได้ดำเนินการ รวบรวมทีมงานมืออาชีพ มีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นและเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 12 ล้านบาท เป็น 1,500 ล้านบาท

นอกจากนั้น บริษัทยังได้เข้าพัฒนาโครงการอื่นๆโดยการลงทุนใน บริษัทย่อยและบริษัทร่วมอีก 6 บริษัท อันได้แก่ โครงการอาคารพาณิชย์โครงการอาคารชุดพักอาศัย โครงการอาคารสำนักงาน เป็นต้น

ในปี พ.ศ. 2534 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,500 ล้านบาทเป็น 1,650 ล้านบาท และเข้าเป็นหลักทรัพย์รับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนมีนาคม 2535 และในเดือนกรกฎาคม 2536 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

นับจากปี 2537 เป็นต้นมา บริษัทได้ขยายการลงทุนไปในโครงการที่ เกี่ยวกับการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยเฉพาะโครงการด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชีย โดยการจัดตั้ง บริษัทในเครือขึ้นเพื่อดำเนินโครงการต่างๆ

วันที่ 10 เมษายน 2545 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ของบริษัทและตั้งบริษัท วิทยุ แพลนเนอร์ จำกัด เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ

วันที่ 1 เมษายน 2546 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท และตั้งบริษัท วิทยุ แพลนเนอร์ จำกัด เป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ ผู้บริหารแผนได้ดำเนินการลดทุนโดยลดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จัดสรร และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทโดยการแปลงหนี้เป็นทุน ทำให้ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน4,756,303,780.- บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 4,755,931,420.- บาท

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2548 และวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 ผู้บริหารแผนได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ โดยศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการฉบับแก้ไขของบริษัทเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2548

ค่านิยมองค์กร

"มุ่งมั่น พัฒนา โปร่งใส เป็นธรรม เต็มใจให้บริการ"

“TIGA” is our Core Values
โครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

โครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์

administrator
ผลิตภัณฑ์ไม้ชีวมวล

โครงการปลูกไม้ชีวมวล โครงการปลูกไม้ชีวมวลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า บริษัท เอ็ม ดี

administrator
โรงงานพลังงานความร้อนร่วม

โรงงานพลังงานความร้อนร่วม โครงการโรงไฟฟ้าความร้อนร่วม บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โครงการผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าอิสระ(IPP)

administrator
วิสัยทัศน์ ขับเคลื่อน ปรับปรุง พัฒนา ธุรกิจขายและพัฒนาที่ดิน เพื่อประโยชน์ที่หลากหลาย การให้บริการนิคมอุตสาหกรรม พลังงานไฟฟ้า และพลังงานอื่น เภสัชวัตถุ และกิจการที่เกี่ยวเนื่องอย่างเป็นระบบ เพิ่มพูนการยอมรับ และเสริมสร้างความเชื่อมั่น การบริหารกำกัดูแลกิจการ ต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับขององค์กร

Industrial Cities in Thailand

We’re Trusted by More than 77 Clients

โครงการนิคมอตสาหกรรมเกตเวย์ซิติี้ได้ดําเนินการให้บริการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กบผู้ประกอบการรวม 77 ราย รวมถึงหน่วยงานราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปี 2563

  • บริการนําประปา ให้กับบผู้ประกอบการโรงงานรวมประมาณ 2,806,237 ลบ.ม. และสนับสนุนบริการกับหน่วยงานราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพืนที่โดยรอบนิคมฯอีก 88,565 ลบ.ม. 
  • บริการบําบัดน้ำเสียให้กับผู้ประกอบการโรงงานรวมประมาณ 2,184,351 ลบ.ม. 
  • บริการกําจัดขยะมูลฝอยให้กับผู้ประกอบการโรงงานรวม 1,787 เมตริกตัน
  • บริการสาธารณปโภคส่วนกลางได้ดําเนินการซ่อมแซมผิวจราจร/ไหลทาง และตีเส้นจราจรรวม 23,205 ตารางเมตร ทําการขุดลอกรางระบายน้ำ รวม 13,540 เมตร ทําแนวกันไฟรวม  110,640 ตารางเมตรและกําจัดวัชพืชในแปลงที่ดินรวม  522,000 ตารางเมตร

 

Back to Top