ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 จำนวน 29 ราย

 

ลำดับ

ชื่อ / สกุล

จำนวนหุ้น

%

1 บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

58,794,745

12.362
2 THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION P.L.C.

39,413,146

8.287
3 THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR
24,007,577
5.048
4 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
23,304,000
4.900
5 PJ Spring Investment Limited
22,751,401
4.784
6 NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT
22,000,000
4.626
7 นายอธิพล  ตีระสงกรานต์
15,995,618
3.363
8 BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH
13,905,400
2.924
9 นายประชา  เหตระกูล
12,560,900
2.641
10 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
10,000,000
2.103
11 บริษัท เอ็ม เอส ซี ซี จำกัด
9,407,711
1.978
12 MR. DAVID LAWRENCE  MICHAELS
8,000,000
1.719
13 นายสมศักดิ์ ตีระพัฒนกุล
6,501,800
1.367
14 นายประทีป  วัชรโชคเกษม
6,458,700
1.358
15 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
6,265,425
1.317
16 บริษัท ออคิด พลาซ่า จำกัด
6,243,500
1.313
17 บริษัท เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
5,793,751
1.218
18 SIAM LAND HOLDING (1990) CO., LTD.
5,348,837
1.125
19 G8 LIMITED
5,000,000
1.051
20 น.ส.ศศิมา  กัลยาณมิตร

4,607,986

0.896
21 นางลักษณีวรรณ  มงคลรัตนชาติ

4,133,000

0.869
22 น.ส.ญาณิฐา  อุดมศิลป์

3,965,700

0.834
23 นางสรันยา  เจริญสวัสดิ์ศิริ

3,965,619

0.834
24 นายกำจร  อรุณวิไลรัตน์

3,851,300

0.810
25 น.ส.มยุรี  โฉมเชิด

3,353,500

0.705
26 นายชาลี  ชุตาภา

3,017,300

0.634
27 นายจีรพงษ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา

3,000,000

0.631
28 นางอำไพ  หาญไกรวิไลย์

3,000,000

0.631

29

นายธนกฤต เลิศผาติ
2,510,000
0.528