บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สาธารณูปโภคพื้นฐาน และพลังงานโดยมุ่งเน้นโครงการเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว อันประกอบไปด้วยโครงการนิคมอุตสาหกรรม โครงการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมทั้งรับบริหารโครงการ ด้านอสังหาริมทรัพย์

โดยที่บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบันมีโครงการหลักใน การดำเนินงาน คือโครงการนิคอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ในขณะที่บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่ึ่งเป็นบริษัทย่อยจะรับผิดชอบ โครงการด้านไฟฟ้าโดยมีการวางโครงสร้างในลักษณะ Holding Company และจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบในแต่ละโครงการ