บริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกท่านให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์สูงสุด มีการรายงานข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายในระยะเวลาไม่เกิน 4เดือนนับตั้งแต่ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท โดยบริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมซึ่งมีข้อมูลประกอบ การพิจารณาในแต่ละวาระการประชุมและจะแจ้งกฏเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน และเผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วัน นัับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

โดยในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะแจ้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นนอกจากนี้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม โดยในแต่ละวาระ มีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้