บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภคพื้นฐาน และพลังงาน โดยมุ่งเน้นโครงการ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และสร้างผลตอบแทน ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว อันประกอบไปด้วย โครงการนิคมอุตสาหกรรม โครงการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมทั้งรับบริหารโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์

15 thoughts on “ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภคพื้นฐาน และพลังงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.