โครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนแปลงยาวเพื่อพลังงานชีวมวลในการจัดทำบันทึกความร่วมมือกับกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกในปี พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินการผลิต (ปลูก) กัญชาทางการแพทย์ พื้นที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ เนื้อที่ดินประมาณ 4.55 ไร่ โดยระยะเริ่มต้นเริ่มปลูกประมาณ มิถุนายน 2565 จะดำเนินการปลูกกัญชา 2 รอบต่อปี รอบละ 675 ต้น จำนวนรวม 1,350 ต้นต่อปี ผลผลิตที่ได้ในส่วนช่อดอกร้อยละ 50 

จะส่งให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในส่วนผลผลิตใบ ลำต้น ราก จะส่งให้กับหน่วยงานเอกชน ในการดำเนินตามโครงการจะได้รับการกำกับดูแล ควบคุม ให้เป็นไปตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) ที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

Back to Top