หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Back to Top