คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

คุณประชา เหตระกูล

ประธานกรรมการบริษัท

คุณพิชญพงศ์ ณ บางช้าง

กรรมการผู้จัดการ

คุณปรีชา เศขรฤทธิ์

กรรมการบริหาร

คุณกมลศักดิ์ พันธุเสน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณพูนทรัพย์ อัศวนภากาศ

กรรมการบริษัท

คุณสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์

กรรมการอิสระ

คุณจันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์

กรรมการตรวจสอบ

คณะที่ปรึกษาบริษัท

ดร. สุบิน ปิ่นขยัน

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คุณศุกรีย์ แก้วเจริญ

ประธานที่ปรึกษาบริษัท

คุณสมศักดิ์ ตีระพัฒนกุล

ที่ปรึกษา

คุณส่องศรี กัลยาณมิตร

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

คณะผู้บริหารบริษัท

คุณพิชญพงศ์ ณ บางช้าง

กรรมการผู้จัดการ

คุณพูนทรัพย์ อัศวนภากาศ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (ธุรการ)

คุณสุจิปภา สิงโตกุล

ที่ปรึกษา (การตลาด)

คุณจิรปะภา แสงจันทร์

รองกรรมการผู้จัดการ (การเงิน)

คุณสมเกียรติ กิจสุวรรณกุล

รองกรรมการผู้จัดการ (วิศวกรรม)

คุณวิรัตน์ จุลนวล

รองกรรมการผู้จัดการ (กฏหมาย)

คุณกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา

รองกรรมการผู้จัดการ (นิคมฯ)

คุณรสสุคนธ์ บัวผัน

รองกรรมการผู้จัดการ (บัญชี)

Back to Top