บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) มีโครงการหลักในการดำเนินงานคือ โครงการนิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ซิตี้ ในขณะที่บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจะรับผิดชอบโครงการด้านไฟฟ้า โดยมีการวางโครงสร้างในลักษณะ Holding Company และจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นมา เพื่อรับผิดชอบในแต่ละโครงการ