โปร่งใส- ดำเนินงานโดยไม่มีเรื่องทุจริตคอรัปชั่นทั้งปวง สามารถและพร้อมรับการตรวจสอบในทุกขั้นตอน