วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ค่านิยมองค์กร

"มุ่งมั่น พัฒนา โปร่งใส

เป็นธรรม เต็มใจให้บริการ"

“TIGA” is our Core Values
A = Admirable Service

เต็มใจให้บริการ- ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยความเต็มใจที่จะบริการต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ

G = Good Governance

เป็นธรรม- คำนึงถึงความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมเสมอภาค ต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ

I = Integrity Business

โปร่งใส- ดำเนินงานโดยไม่มีเรื่องทุจริตคอรัปชั่นทั้งปวง สามารถและพร้อมรับการตรวจสอบในทุกขั้นตอน

T=Thriving to Develop

มุ่งมันที่จะตั้งใจปฎิบัติหน้าที่ ศึกษา เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายธุรกิจขององค์กรและพัฒนาตั้งใจปฎิบัติหน้าที่ ศึกษา เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายธุรกิจขององค์กร

วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อน ปรับปรุง พัฒนา ธุรกิจขายและพัฒนาที่ดิน เพื่อประโยชน์ที่หลากหลายการให้บริการนิคมอุตสาหกรรม พลังงานไฟฟ้า และพลังงานอื่น เภสัชวัตถุ และ กิจการที่เกี่ยวเนื่องอย่างเป็นระบบ เพิ่มพูนการยอมรับ และเสริมสร้างความเชื่อมั่น การบริหารกำกับดูแลกิจการ ต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับขององค์กร

พันธกิจ.

  • สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้องค์กร ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับขององค์กร
  • ปรับปรุงพัฒนา กระบวนการการดำเนินงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
  • พัฒนา เสริมสร้าง ทักษะ ความสามารถของบุคลากรให้สอดรับการปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงานขององค์กร
  • ปรับปรุง พัฒนาการบริหาร การกำกับดูแลกิจการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

This post is also available in: English (อังกฤษ)

Back to Top