เต็มใจให้บริการ- ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยความเต็มใจที่จะบริการต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ

This post is also available in: English (อังกฤษ)