นักลงทุนสัมพันธ์
ขับเคลื่อน ปรับปรุง พัฒนา ธุรกิจขายและพัฒนาที่ดิน เพื่อประโยชน์ที่หลากหลาย
การให้บริการนิคมอุตสาหกรรม พลังงานไฟฟ้า และพลังงานอื่น เภสัชวัตถุ
Previous slide
Next slide
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักและคำนึงถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเสมอมาและได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่  2/2565 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้
  1. คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ต้องมีการทบทวน ปรับปรุง โครงสร้างของการกำกับดูแลกิจการ ทบทวนองค์ประกอบสำคัญในโครงสร้าง ที่ประกอบด้วยผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ พนักงาน ว่าด้วยเรื่องบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพื่อให้กิจการบรรลุวัตถุประสงค์
  2. คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ต้องจัดให้การพิจารณาทบทวน วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายของบริษัท โดยต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในปีถัดไป ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  3. คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า การทำรายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้องเพียงพอกับเวลาเป็นไปตามกฏเกณฑ์มาตรฐานของ ตลท.
  4. คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ต้องสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรทั่วถึงองค์กร ตระหนักและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความเป็นธรรมโปร่งใส และรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ภายใต้จริยธรรมและจรรยาบรรณ และค่านิยมของบริษัท
  5. คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ต้องมีการทบทวนระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ควบคุมและป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริต และดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามกฏระเบียบ หรือการดำเนินงานที่ผิดพลาด
  6. คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ต้องสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคคลทั่วทั้งองค์กร ตระหนักถึงการดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้คำนึงถึง ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านความยั่งยืน
และคณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำหลักปฏิบัติและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้างต้นไปสู่การ  ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและกำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการอย่างน้อยในการประชุมทุกไตรมาส

This post is also available in: English (อังกฤษ)

Back to Top