กิจการพลังงานทางเลือก
โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้ำ (Floating Solar) ขนาด 19.90 MWp
โซล่าลอยน้ำ ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 117.325 kWp พลังงานไฟฟ้าได้โดยเฉลี่ยประมาณ 410 kWh ต่อวัน
Solar Rooftop ผลิตกระแสไฟฟ้าสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้โดยเฉลี่ยประมาณ 43 kWh ต่อวัน

โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ (Solar Rooftop)

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรีนเอ็นเนอร์ยี จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสำนักงานนิคมฯ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในอาคารสำนักงานมีกำลังไฟติดตั้ง ขนาด 12.35 kWp ดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2562 ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า และได้รับอนุญาตจากการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผลการดำเนินงานผลิตกระแสไฟฟ้าสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้โดยเฉลี่ยประมาณ 43 kWh ต่อวัน โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกนำไปใช้ในอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเป็นหลัก ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ในระดับที่มีนัยสำคัญ

โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้ำ (Floating Solar) ขนาด 19.90 MWp

ด้วยตระหนักถึงเรื่องการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสู่ความเป็นกลางของคาร์บอน เพื่อช่วยลดอุณหภูมิของโลกที่ถือได้ว่าเป็นปัญหาของโลกปัจจุบัน บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ได้เตรียมดำเนินโครงการจัดทำโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเภททุ่นลอยน้ำ ขนาด 19.90 MWp และจ่ายกระแสไฟฟ้าใช้ภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ โดยจะทำการติดตั้ง ณ พื้นที่อ่างเก็บน้ำดิบของนิคมฯ ซึ่งมีศักยภาพที่สามารถรองรับการติดตั้งโซล่าร์ประเภททุ่นลอยน้ำได้สูงสุดถึง 48.00 MWp

สำหรับระยะที่ 1 ขนาด 19.90 MWp คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปลายปี พ.ศ. 2566 และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2568

โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้ำ (Floating Solar) ขนาด 117.325 kWp

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการว่าจ้าง บริษัท Ciel & Terre จำกัด (ฝรั่งเศส) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาออกแบบติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแบบโซล่าลอยน้ำ (Floating Solar) บนอ่างเก็บน้ำดิบ (ขนาดความจุ 7 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ประมาณ 450 ไร่) เพื่อเป็นโครงการต้นแบบทดลองและศึกษาการผลิตไฟฟ้าเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ โดยออกแบบติดตั้งโซล่าลอยน้ำ ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 117.325 kWp บนพื้นที่ผิวอ่างเก็บน้ำประมาณ 1 ไร่
ผลการดำเนินงานผลิตกระแสไฟฟ้าสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้โดยเฉลี่ยประมาณ 410 kWh ต่อวัน โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกนำไปใช้ภายในกระบวนการผลิตส่งจ่ายน้ำประปาของนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 80,000 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็นสามารถลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 96.15 ตันคาร์บอนต่อปี เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ ประมาณ 12,018 ต้น หรือพื้นที่ปลูกประมาณ 30 ไร่

This post is also available in: English (อังกฤษ)

Back to Top