ข้อมูลบริษัท
Previous slide
Next slide
ประวัติบริษัท
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการโครงการนิคมอุตสาหกรรม ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ เนื้อที่รวมประมาณ 5,200 ไร่ ที่ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่และขายให้แก่นักลงทุน บริษัทยังให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีกด้วย ถึงปัจจุบันมีผู้ประกอบการตัดสินใจตั้งโรงงานประกอบกิจการเกือบเต็มพื้นที่โครงการ

ด้วยเล็งเห็นถึงการกระจายความเสี่ยงที่สืบเนื่องจากความผันผวนของรายได้บริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นได้จากความผันผวนของการขายที่ดิน บริษัทย่อย-บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จึงก่อตั้งขึ้นมาโดยบริษัทเข้าไปลงทุนถือหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 52.01 ของบริษัทย่อยที่จำหน่ายทั้งหมด บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน โดยการร่วมทุนกับบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ก่อสร้างโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า ถึงปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าที่ผลิตเดินเครื่องพาณิชย์แล้ว ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางบ่อ ตั้งอยู่ที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำเทิน-หินบูน ตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยทั้งสองแห่งมีสัญญาขายพลังงานให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทำให้มีความชัดเจนในเรื่องของรายได้บริษัท

สำหรับในปี 2565 ดังที่แสดงไว้ในวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ได้มีการปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการปรับเปลี่ยนพันธกิจให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ จะเห็นได้ว่านอกเหนือจากธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทมาตั้งแต่ต้น บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนจากที่ระบุไว้ในวิสัยทัศน์ปี 2564 จากพลังงานทางเลือกเป็น พลังงานอื่น และมีการเพิ่มเติมธุรกิจขายที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม แยกออกจากนิคมอุตสาหกรรมให้ชัดเจน รวมถึงเพิ่มเรื่องธุรกิจเภสัชวัตถุเข้ามา โดยเข้าไปร่วมสนับสนุนพื้นที่และวิชาการผลิต (ปลูก) กัญชาทางการแพทย์ อย่างไรก็ดีสภาวะทางเศรษฐกิจที่ยังคงต้องดูทิศทางความชัดเจน ประกอบกับบริษัทเพิ่งผ่านการปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการโดยสมบูรณ์ การสร้างความยอมรับจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และการเดินธุรกิจอย่างมั่นคง เพื่อความยั่งยืน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่บริษัทได้นำมาแสดงใน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทตระหนักชัดเจนว่า การจะเป็นที่ยอมรับได้อย่างสมบูรณ์นั้น การดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับกิจการที่ดีจะเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ต้องปฏิบัติให้ชัดเจน รวมถึงการสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานที่โดยปกติได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถอยู่แล้ว ให้ตระหนักชัดเจนขึ้นด้วยค่านิยมองค์กร “มุ่งมั่น พัฒนา โปร่งใส เป็นธรรม เต็มใจให้บริการ”


This post is also available in: English (อังกฤษ)

Back to Top