การประชุมผู้ถือหุ้น
นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลต่างๆ เพื่อเผยแพร่ ให้กับผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม

การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

Invitation to Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders for the Year 2024

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

Guidelines for Attending the Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders

คู่มือการใช้งาน ระบบห้องประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

โปรแกรม CCClient ระบบห้องประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ / Proxy Form

อ่านเอกสารออนไลน์
ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

Proxy Form B

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค (Proxy C – Custodian)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

This post is also available in: English (อังกฤษ)

Back to Top