การกำกับดูแลกิจการ
นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลต่างๆ เพื่อเผยแพร่ ให้กับผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกท่านให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์สูงสุด มีการรายงานข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับตั้งแต่ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท โดยบริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมซึ่งมีข้อมูลประกอบ การพิจารณาในแต่ละวาระการประชุมและ จะแจ้งกฏเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน และเผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วัน นัับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

โดยในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะแจ้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นนอกจากนี้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม โดยในแต่ละวาระ มีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเท่าเทียมกันตามสิทธิ และหน้าที่ตามกฎหมาย ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม หรือเพิ่มวาระการประชุมก่อนวันประชุม และยังมีโอกาสเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองไม่ได้สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงมติแทนตนได้

สำหรับมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ บริษัทมีคณะกรรมการที่คอยควบคุมดูแลการดำเนินงานอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการกำหนดเป็นนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยึดถือปฏิบัติ

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่า จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ชุมชน เจ้าหนี้ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม ถูกต้อง และเป็นธรรม บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กองควบคุมมลพิษการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น ทำให้โครงการนิคม อุตสาหกรรมของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 14001 V1996 และ ISO 9001 V2000

การเปิดเผยข้อมูลและความโปรงใส

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องโปร่งใส และทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยบริษัทได้จัดทีมงานเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและได้เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบตามเกณฑ์ที่
สำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ ได้กำกับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งยังมีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นประจำพร้อมกันนี้บริษัทยังมีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการรวมทั้งจำนวนครั้งของการประชุมและนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการควรมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และพิจารณาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
โดยรวมเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการทุกเรื่องถือเป็นนโยบายหลักที่ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

This post is also available in: English (อังกฤษ)

Back to Top