Senior Officer : เจ้าหน้าที่บัญชี (Card Accounting & System Support)

หน้าที่ความรับผิดชอบ สรรหา คัดเลือก พร้อมบริหารทีมงานขายผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินเคทีซี (อิสระ) และบริหารความสัมพันธ์กับ Partners รวมถึงทำการตลาด เพื่อขยายฐานสมาชิกผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม ให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายของบริษัท ทั้งปริมาณและคุณภาพตาม Market Conduct และทำให้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้มเป็นที่รู้จักในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติผู้สมัคร

Back to Top