เป็นธรรม- คำนึงถึงความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมเสมอภาค ต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ