บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนน้ำประปา จากการขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลหัวสำโรง เพื่อการอุปโภค บริโภค และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ 1 และ หมู่ 7  ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

This post is also available in: English (อังกฤษ)