บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ

ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภคพื้นฐาน และพลังงาน โดยมุ่งเน้นโครงการ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และสร้างผลตอบแทน ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว อันประกอบไปด้วย โครงการนิคมอุตสาหกรรม โครงการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมทั้งรับบริหารโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) มีโครงการหลักในการดำเนินงานคือ โครงการนิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ซิตี้ ในขณะที่บริษัท
จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจะรับผิดชอบโครงการด้านไฟฟ้า โดยมีการวางโครงสร้างในลักษณะ Holding Company และจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นมา เพื่อรับผิดชอบในแต่ละโครงการ

โครงการและบริการ

This post is also available in: English (อังกฤษ)

Back to Top