โครงการปลูกกัญชง เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือมีพื้นที่ที่ยังไม่ได้พัฒนาในเชิงธุรกิจโดยตั้งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทราในบริเวณที่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ดังนั้น ผู้บริหารจึงมีนโยบายนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์ และสร้างรายได้ในสาขาอื่นนอกเหนือจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯจึงได้พิจารณาว่าควรใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในเชิงพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรม โดยเป็นขณะเดียวกันกับที่รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่ามหาศาลในอนาคต สามารถใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านสาธารณสุข อาหาร เครื่องสำอางค์ สิ่งทอ หรือแม้แต่วงการอุตสาหกรรมยานยนต์ ทางบริษัทฯจึงได้ทำการศึกษาในรายละเอียดทั้งในด้านกฏหมาย ประโยชน์การใช้สอย ความคุ้มค่าในการลงทุน การตลาดในอนาคต รวมทั้งสรรหาคู่ค้าทางธุรกิจ ดังนั้น จึงได้ตัดสินใจที่จะทดลองปลูกกัญชง (Hemp) ในเชิงพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรมซึ่งดำเนินโครงการโดยบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด หนึ่งในเครือเอ็ม ดี เอ็กซ์กรุ๊ป

ที่ตั้งโครงการ โครงการปลูกกัญชง เชิงพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรม ตั้งอยู่ติดกับนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา บนเนื้อที่ประมาณ 7,280 ตารางเมตร และมีแผนที่จะขยายพื้นที่การปลูกเพิ่มเติมในบริเวณเดียวกัน

ในระยะแรกนี้โครงการฯ ตั้งเป้าหมายในการผลิต (ปลูก) ที่จำนวน 12,000 ต้นต่อปี โดยเป็นกัญชงสายพันธุ์ Auto ที่มีรอบระยะเวลาของการปลูกประมาณ 75-90 วัน/รอบ ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต โครงการมีความตั้งใจอย่างสูงที่จะปลูกกัญชงที่มีคุณภาพสูงภายใต้การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พื้นที่ปฏิบัติการเป็นโรงเรือน Green house ขนาด 24 X 48 เมตร โดยติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นด้วยระบบ Evaporative Cooling System และระบบน้ำแบบ Reverse Osmosis (R.O.) ซึ่งได้ทดสอบระบบในเดือนธันวาคม 2565 และเริ่มทำการปลูกกัญชงรอบแรกช่วงต้นปี 2566

This post is also available in: English (อังกฤษ)

Back to Top