บริษัท รี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (RE Energy Co., Ltd.) โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้ำ (Float Solar Plant) ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 19.90 MWp บนผิวน้ำในอ่างเก็บน้ำดิบ ภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ โดยเบื้องต้นเพื่อผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้กับ โรงงานโตโยต้า (เกตเวยซิตี้)

บริษัท รี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (RE Energy Co., Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือของ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณเดวิด แอล ไมค์เคิลส์ กรรมการผู้จัดการ คุณราวิณ ภวังคนันท์ (รองกรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการโครงการ) คุณสมเกียรติ กิจสุวรรณกุล (รองกรรมการผู้จัดการ) คุณไพศาล ชูประเสริฐสุข (วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส) ได้สรุปคัดเลือก บริษัท เอนเนอร์ยี่ ไพร์ม จำกัด (Energy Prime Co., Ltd.) โดย คุณรอน รอดวรรณะ (กรรมการผู้จัดการ) คุณอนุพนธ์ โรจน์กาญจนรักษ์ (ผู้จัดการโครงการ) คุณสุภาภรณ์ แสงตระกูลเจริญ (รองกรรมการผู้จัดการ) และ คุณภัทรานิษฐ์ ก้อนจันทร์เทศ (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ) เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้ำ (Float Solar Plant) ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 19.90 MWp บนผิวน้ำในอ่างเก็บน้ำดิบ ภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ โดยเบื้องต้นเพื่อผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้กับ โรงงานโตโยต้า (เกตเวยซิตี้) และคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้าง พร้อมจำหน่ายไฟฟ้า ภายในปี พ.ศ.2568