การนิคมฯ ร่วมกับ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการฟื้นผืนดิน สร้างสรรค์ ขยะ เพื่อนำคุณค่า คืนสู่ชุมชน โดยการสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจากตะกอนกระบวนการผลิตน้ำประปานิคมฯ และกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์  จำกัด โดยมีชุมชนจากตำบลแปลงยาว เข้าร่วมโครงการ  เพื่อให้ชุมชนได้เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้เกิดความเกื้อกูลกันระหว่าง ( นิคมฯ-โรงงาน-ชุมชน) การอยู่ร่วมกันกับชุมชน และพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านเนินไร่

This post is also available in: English (อังกฤษ)