บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณประจักษ์ ธนภูมิ ที่ปรึกษาฝ่ายปฏิบัติการ ถวายนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม แด่พระครูสุจิตบุญญากร เจ้าอาวาสวัดเนินไร่ เจ้าคณะตำบลหัวสำโรง สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2567    เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ณ วัดเนินไร่   ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา