บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง ในการ เก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน บริเวณบ้านแหลมหว้า อำเภอแปลงยาว เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567