โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ WELL-BEING  ประจำปีงบประมาณ 2566

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย นายกฤษฏ์หิรัญ รวิภาคอัครยา รองกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการนิคมฯอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ เดินทางไปร่วมโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ WELL-BEING  ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน และศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด  เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2566

 

Roadshow โครงการยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กนอ. ปี 2566 (I-EA-T Sustainable Business : ISB)

MDX Public Company Limited, represented by Mr. Kittiwat Indamra, Senior Marketing Department Manager, joined the IEAT roadshow event