ร่วมกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟประจำปี 2566

พนักงานในเครือ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) และผู้เช่าพื้นที่อาคาร ร่วมกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟประจำปี 2566 ดำเนินการจัดอบรมและฝึกซ้อมเพื่อเสริมสร้างทักษะของทีมดับเพลิงบริษัทฯ ต่อการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินและการระงับเหตุฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ อาคาร Column Tower

เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนโครงการพัฒนาปรับปรุงและสร้างสายพันธุ์ลูกผสมกัญชงที่เหมาะสมเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ ปีงบประมาณ 2567

คุณกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา รองกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ คุณกิตติวัฒน์ อินทามระ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด พร้อมด้วยกลุ่มผู้บริหารบริษัทอุบลเฮมพ์ จำกัด โดย คุณสันทัสน์ จันทร์ทอง คุณจิราพรรณ สินวิวัฒนกุล คุณธีรพล สมสมัย และคุณสุกานดา แก้วเนตร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนโครงการพัฒนาปรับปรุงและสร้างสายพันธุ์ลูกผสมกัญชงที่เหมาะสมเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ ปีงบประมาณ 2567 ซึ่งเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาร่วม ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และภาคเอกชน โดยมี ดร. นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  รศ. ดร. ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ และคณะอาจารย์นักวิจัย ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี