สนับสนุนโครงการวันสำคัญทางศาสนาวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนโครงการวันสำคัญทางศาสนาวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรงเข้าร่วมแห่เทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดนพเกตุวนาราม ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

โครงการฟื้นผืนดิน สร้างสรรค์ ขยะ เพื่อนำคุณค่า คืนสู่ชุมชน โดยการสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจากตะกอนกระบวนการผลิตน้ำประปานิคมฯ และกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์  จำกัด

การนิคมฯ ร่วมกับ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการฟื้นผืนดิน สร้างสรรค์ ขยะ เพื่อนำคุณค่า คืนสู่ชุมชน โดยการสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจากตะกอนกระบวนการผลิตน้ำประปานิคมฯ และกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์  จำกัด โดยมีชุมชนจากตำบลแปลงยาว เข้าร่วมโครงการ  เพื่อให้ชุมชนได้เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้เกิดความเกื้อกูลกันระหว่าง ( นิคมฯ-โรงงาน-ชุมชน) การอยู่ร่วมกันกับชุมชน และพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านเนินไร่

ร่วมโครงการนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบ แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) จัดโดยสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด เข้าร่วมโครงการนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบ แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) จัดโดยสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา และเข้ารับธง และใบประกาศเกียรติคุณแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด (โรงงานเกตเวย์)