บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจพัฒนาและขายที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม สาธารณูปโภคพื้นฐาน และพลังงาน โดยมุ่งเน้นในโครงการ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐ และสร้างผลตอบแทน

This post is also available in: English (อังกฤษ)