สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ โดย บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมและความช่วยเหลือ ให้แก่ชุมชน องค์กร และหน่วยงานที่สำคัญต่างๆ ในพื้นที่ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมอบเงินให้กับโรงเรียนทั้งหมด จำนวน 20 โรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดงานวันเด็กของโรงเรียน เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ณ ห้องสัมมนา อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

 

A = Admirable Service

เต็มใจให้บริการ- ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยความเต็มใจที่จะบริการต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ

G = Good Governance

เป็นธรรม- คำนึงถึงความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมเสมอภาค ต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ

I = Integrity Business

โปร่งใส- ดำเนินงานโดยไม่มีเรื่องทุจริตคอรัปชั่นทั้งปวง สามารถและพร้อมรับการตรวจสอบในทุกขั้นตอน